Criteris de desempat i de priorització

Per cada convocatòria, en cas d'empat en la puntuació de valoració, i si no hi ha partida econòmica suficient per atendre totes les sol·licituds de subvenció que hagin obtingut la puntuació mínima necessària per rebre l'ajut econòmic, per establir el desempat tindran preferència els projectes que hagin obtingut més puntuació en l’eix d’economia i ocupació. Si tot i així persisteix l’empat, es tindrà en compte l'ordre de registre d’entrada de la sol·licitud de subvenció, essent elegit d'entre els projectes empatats a punts el que es va presentar primer al registre d'entrada.

 

En relació a projectes sol·licitats per persones que ja haguessin estat beneficiàries d'ajuts Leader de les tres últimes convocatòries anteriors, es tindran en compte els següents criteris de priorització:

  • Persones benerficiàries que no haguessin renunciat a la subvenció que se'ls va aprovar el seu dia
  • Persones benerficiàries que no haguessin certificat zero euros en la justificació de l'ajut
  • Persones benerficiàries que no haguessin certificat un import inferior a la meitat de la subvenció aprovada en el moment de justificar l'ajut
  • Persones benerficiàries que no se'ls hagués revocat l'ajut pagat