banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

LES COMARQUES LEADER DEL CAMP, A ESTUDI PER LA FUNDACIÓ DEL MÓN RURAL

05 febrer 2019
El passat mes de gener, la Fundació del Món Rural, entitat vinculada amb el Departament d'Agricultura i que desenvolupa una tasca dinamitzadora important al medi rural, ha publicat de forma desagregada les dades comarcals referents als principals indicadors de tipus demogràfic, econòmic i de salut. Quant a la zona del Consorci, aquestes dades s'han fixat amb les comarques de la Conca de Barbera, l'Alt Camp i el Priorat, ja que tenen un caràcter rural més definit. 
Si ens fixem amb elements importants d'aquest recull estadístic, pel que fa a l'àrea de l'Alt Camp, presenta unes taxes d’envelliment i sobre envelliment per sota de la mitjana de les comarques rurals catalanes. Malgrat això, la població segueix una tendència d’envelliment progressiu, essent 0,2 punts més gran el 2017 respecte l’any anterior. Val a dir que la població més gran de 85 anys és clarament femenina (67,2%). Pel que fa a la població jove de menys de 35 anys, hi ha una disminució entre aquests anys, malgrat la xifra continua sent superior a la mitjana rural
i doncs s’assimila més a la dada de les zones urbanes.
Respecte a la Conca de Barberà, hi destaca per com la població de menys de 35 anys a la comarca disminueix i passa a ser el 34,6%, per sota de la mitjana rural. Mentrestant, la població estrangera també disminueix. La variació total de població a la comarca segueix sent negativa, però es perden menys habitants que l’any anterior. Els municipis de menys de 500 habitants també perden menys població durant el període estudiat.
Per la seva banda, la comarca del Priorat presenta una població envellida (25,1%) si ho comparem amb la mitjana de les comarques rurals catalanes (21,5%). Igualment, la taxa de sobre envelliment, és a dir, la població de més de 85 anys respecte els majors de 65 anys, augmenta en el mateix període i on les dones continuen sent la part majoritària. La Figuera és el municipi amb una població més envellida, amb un 39,2% per sobre els 65 anys, mentre que a la Torre de Fontaubella el 34,9% de la població major de 65 anys supera els 85 anys. Per altra part, la població menor de 35 anys del Priorat disminueix, representant
el 30,6% del total, un valor encara per sota la mitjana rural situada al 35,5%. En aquest sentit, destaca la Morera de Montsant, el municipi amb la població més jove de la comarca (41,1%).
Finalment, assenyalar com el Consorci Leader del Camp dedica els seus esforços a dinamitzar aquestes àrees rurals per revertir els processos d'envelliment i despoblament que hi són cada cop més presents. En aquest sentit, la seva tasca per diversificar i donar suport a l'emprenedoria del medi rural mitjançant les ajudes Leader, també reben recolzament mitjançant els diferents projectes de cooperació on hi col·labora, i especialment Start Up Rural, on n'és el coordinador.