banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

Preguntes freqüents

Quan puc començar a executar el meu projecte d'inversió?

Si se sol·licita ajut al Leader per a realitzar un projecte d'inversió no es podrà començar a executar abans de presentar formalment la petició de la subvenció. En tot cas, no es podrà iniciar l'execució fins que les persones tècniques del Consorci Leader del Camp i del Departament d'Agricultura de la Generalitat no hagin fet la visita prèvia de comprovació i l'Acta de no-inici.

Quan cobraré la subvenció?

Un cop la inversió estigui feta i pagada en els terminis establerts, s'ha de certificar mitjançant la presentació de la documentació de justificació: les factures, o altres documents de valor provatori equivalent, relatives a la inversió que se justifica i els comprovants de pagament de les mateixes. També és necessària la visita de comprovació de la inversió realitzada per part de les persones tècniques del Consorci Leader del Camp i del Departament d'Agricultura. Un cop comprovada tota la documentació, si és correcta, es procedirà al pagament de l'ajut atorgat o de la part proporcional si no s'ha justificat tota la despesa elegible.

Hi ha una quantitat mínima que s'ha d'invertir per optar a un ajut Leader?

Sí, els projectes han de plantejar inversions elegibles en l'àmbit territorial Leader d'un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d'un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

Què és la inversió o despesa elegible?

Són els conceptes de la partida d'inversions del projecte que s'accepten per a subvencionar-los. No necessàriament tots els conceptes de la partida d'inversions d'un projecte són elegibles. En aquest sentit és important tenir en compte la llista de les despeses no subvencionables que trobaràs a l'apartat Ajuts Leader

També s'ha tenir en compte que per cobrar el 100 per cent de l'ajut atorgat s'ha de justificar el 100 per cent de la despesa elegible. Si es justifica el mateix import o un import superior només es cobrarà l'import màxim que es va atorgar en el moment de resoldre la sol·licitud d'ajut. En canvi, si es justifica una quantitat inferior, la quantia de la subvenció es rebaixarà proporcionalment a l'import finalment justificat.

Què passa si finalment no faig la inversió prevista?

Si només es realitza una part de la inversió i la despesa justificada és menor a la despesa elegible aprovada, es reduirà proporcionalment la quantia que es rebrà de la subvenció. Si la inversió no es realitza, el sol·licitant haurà de renunciar a la subvenció atorgada i no rebrà cap quantia de l'ajut.

En el cas dels projectes privats que tinguin un ajut aprovat superior a 50.000 euros s'ha de tenir en compte l'obligació per als beneficiaris d'executar com a mínim un 70 per cent de la inversió aprovada.

En cas contrari, o si es renúncia a la subvenció, el Departament d'Agricultura de la Generalitat executarà l'aval que el beneficari haurà d'haver dipositat 15 dies després de rebre la notificació aprovant la subvenció.

La quantia de l'aval és del 15 per cent de l'import de la subvenció atorgada i s'ha de dipositar a la Caixa Delegada de Dipòsits del Departament d'Agricultura  de la Generalitat, ja sigui als serveis territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona o bé a Serveis Centrals.