Estratègia i objectius del Leader del Camp

L'Estratègia de Desenvolupament Local del territori que comprèn el Consoci Leader de Desenvolupament Rural del Camp es sintetitza amb el desenvolupament de l'agro-cultura. L'objectiu global és incrementar la competitivitat de les empreses del territori, que els hi permeti crear llocs de treball fonamentalment per a persones joves i dones, vertebrant l'oferta i posant en valor els productes del triangle Productes locals-Paisatge i recursos naturals - Patrimoni cultural.

A l'Estratègia també s'estableixen uns objectius operatius que són:

Incrementar la competitivitat
Incrementar la competitivitat de l'industria agroalimentària i productes locals fomentant, la seva innovació, vertebració amb el paisatge (natural i cultural) i els actius turístics.
Posada en valor del patrimoni
Posada en valor del patrimoni paisatgístic i la seva articulació amb els productes locals i l'activitat turística.
Foment de l'emprenedoria
Foment de l'emprenedoria, d'infraestructures de suport per incentivar l'auto ocupació i la creació d'activitat en joves i dones, lligada fonamentalment a l'activitat agroalimentària i turística.

 

Per aconseguir els objectius fixats en l'Estratègia es preveu:

Fomentar inversions de creació i millora de la industria agroalimentària
Fomentar inversions de creació i millora de la industria agroalimentària i productes locals, orientada a la millora de la qualitat del producte i/o a l'aprofitament turístic articulat amb la resta del sectors.
Fomentar inversions del patrimoni
Fomentar inversions que posin en valor el patrimoni paisatgístic i la seva vertebració amb els productes locals i l'activitat turística.
Fomentar inversions orientades als recursos naturals
Fomentar inversions orientades a posar en valor i aprofitar els recursos naturals i que contribueixin a la millora del canvi climàtic, així com inversions que contribueixin a la investigació i al desenvolupament de nous productes derivats de l'aprofitament dels recursos naturals.
Fomentar inversions generadores d'ocupació
Fomentar inversions generadores d'ocupació, incidint especialment en els joves i les dones, tant en l'àmbit agroalimentari, turístic, industrial com comercial.
Fomentar inversions que afavoreixin les TIC
Fomentar inversions que afavoreixin la utilització de les TIC transversalment, sobretot en el sector agroalimentari, turístic, comercial i d'activitats que contribueixin a l’articulació i coordinació de producte entre sectors.
Fomentar inversions i activitats públiques per l'emprenedoria
Fomentar inversions i activitats públiques que incentivin l'emprenedoria, incidint en els sectors de joves i dones, amb eines de suport com el viverisme, especialment els espais especialitzats i noves formules de cooperativisme.
Fomentar inversions i actuacions de millora de la qualitat
Fomentar inversions i actuacions de millora de la qualitat dels productes locals, incentivant la investigació de millora, de nous canals de comercialització i la seva articulació amb altres sectors.
Impulsar projectes de cooperació
Impulsar projectes de cooperació amb altres grups d'acció local de Catalunya o de fora, en àmbits relacionats amb l'estratègia; l'emprenedoria; la promoció i la investigació de productes locals; activitats relacionades amb el paisatge, el canvi climàtic, l'eficiència energètica i parcs naturals; centrades en les persones joves i la seva retenció i promoció del talent, i en les dones i les accions de facilitació de la no discriminació d'accés al mercat laboral; i que tinguin en compte noves accions de suport al cooperativisme i impuls de la petita producció.