S’OBRE UNA BORSA DE TÈCNICS DE GESTIÓ DE PROJECTES PER AL CONSORCI

gener 20, 2022
gener 20, 2022 leaderdelcamp

El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona ha publicat les bases que regeixen la constitució d’una borsa de tècnics en temes de desenvolupament local i regional, atesa la necessitat que des del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp s’ha detectat per respondre la dinàmica social i econòmica del seu àmbit d’actuació.

Aquesta borsa ha de nodrir el Consorci d’un tècnic que sigui capaç de gestionar projectes i tasques de gestió interna del propi Grup d’Acció Local, amb més concreció:

– Executar i gestionar accions dels projectes de cooperació i estratègics on participi el Consorci.
– Col·laborar i gestionar sol·licituds de les convocatòries Leader en totes les seves fases d’execució.
– Gestió dels expedients de contractació i licitacions públiques del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

Pel que fa als perfils professionals que les bases estableixen com a les aptes per poder postular-se a aquesta borsa, aquestes demanen estar en possessió d’una Diplomatura o titulació universitària oficial de grau o equivalent en els
àmbits:
– Economia, Administració d’empreses o Administració pública.
– Dret, ciències del treball o relacions laborals.
– Ciències polítiques, sociologia o geografia.

La documentació a aportar és:

Model normalitzat.
□ Fotocòpia simple del DNI o document identificatiu legal equivalent vigent.
□ Fotocòpia simple del títol acadèmic requerit per participar en el procés selectiu.
□ Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti el coneixement de la llengua catalana i, si escau, castellana exigit i anglès.
□ En cas de persones candidates amb certificat de discapacitat hauran de presentar el certificat i un dictamen actualitzat de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l’equip multi professional competent.
□ Fotocòpia simple del permís de conduir exigit.
□ Currículum vitae actualitzat que contindrà, com a mínim, la informació següent:
▪ Dades personals i de contacte.
▪ La formació acadèmica reglada.
▪ La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.
▪ L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual s’ocuparen i de les funcions desenvolupades.

▪ Els coneixements i certificats lingüístics.

□ Documentació acreditativa de l’experiència laboral i de la formació complementària justificativa  dels mèrits al·legats en el currículum:
a) L’experiència laboral en administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis prestats i un informe del responsable del servei amb les funcions realitzades.
b) L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte i un informe amb les funcions realitzades inclosos els programes o projectes prestats per compte de l’Administració corresponent, si escau.
c) La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació el centre emissor, el nombre d’hores, el programa formatiu i l’assistència, i en el seu cas, aprofitament

El procés de constitució de la borsa tindrà una part d’avaluació pràctica, amb una prova sobre coneixements vinculats a les característiques del lloc de treball que es vol cobrir, a més d’una entrevista personal. Alhora també es considerarà l’experiència professional i formativa de l’aspirant. Totes aquestes parts apareixen desenvolupades a les Bases de la convocatòria.

Finalment, el termini de presentació de sol·licituds acaba el proper dimarts, 8 de febrer. La tramesa d’aquesta es pot realitzar presencialment al registre del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, C/ Daroca, 1, 43400 de Montblanc, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, demanant cita prèvia al telèfon 977861338, com també al portal d’administració electrònica d’aquest entitat.

, , , , , , ,

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades