L’objectiu d’aquest estudi és definir el model de desenvolupament que desitja el territori per la generació fotovoltaica a les comarques de la Conca de Barbera, l’Alt Camp, el Baix Camp i el Priorat. Amb aquesta finalitat l’estudi s’ha estructurat en dues vessants: l’anàlisi del potencial de generació fotovoltaica sobre terreny (espais oberts) i l’anàlisi del potencial de generació sobre teulades (sòl urbà). Amb aquesta informació s’han intentat estimar les necessitats mínimes de generació solar a desenvolupar en base als consums actuals i futurs de les 4 comarques.

Pel que fa al potencial sobre terreny en espais oberts (sòl no urbanitzable) s’ha utilitzat la cartografia a nivell de parcel·la aplicant diferents filtres per arribar a localitzar les superfícies que es consideren òptimes pel desenvolupament de parcs solars fotovoltaics. Els criteris utilitzats van més enllà dels criteris que utilitza ponència intentant identificar les zones on el desenvolupament de projectes generaria un menor impacte alhora que compti amb les millors condicions per fer els projectes viables. La identificació d’aquestes zones es inseparable de la voluntat de que s’hi desenvolupi un model de generació solar distribuïda i de proximitat a ser possible amb la participació financera del territori.

El model de plantes de petita dimensió de 1 a 5 MW de potència que ocupin superfícies fins a les 10 ha per projecte i que connectin a la mitja tensió existent, que ja alimenta els consums del municipi, minimitzant les necessitats de nova infraestructura de connexió.

Aquest potencial és imprescindible complementar-lo amb la generació que es pugui desenvolupar sobre teulada majoritàriament en format d’autoconsum. S’ha extrapolat a partir de la superfície construïda que apareix el cadastre quina superfície de teulades es podria arribar a ocupar. Sent conscients que el desenvolupament del total d’aquest potencial és més complicat ja que implica l’acció de milers d’agents no deixa de ser una prioritat començar a ocupar de manera massiva les teulades alhora que també s’avança en el desenvolupament sobre terreny que és més lent tot i que aglutina major potència.

La comparació d’aquest potencial amb els consums de les 4 comarques no te una finalitat de plantejar un desenvolupament autàrquic, sinó d’entendre quina és la generació mínima a desenvolupar-la a la zona. Les dades de consum també ens permeten identificar la magnitud de les necessitats i la insuficiència de les teulades per cobrir-les. També ens aporta visió de futur en base estimacions de la evolució dels consums que tots els anàlisis efectuats fins a la data estimen creixents a nivell elèctric. Per tant, la vista alhora de desenvolupar generació renovable no pot estar només posada en el present sinó també en el que necessitarem a futur.

Els resultats més representatius queden recollits a la taula que es mostra a continuació.

Comarca Àrea Òptima ha % Àrea Òptima sobre SNU Potència

Terreny

(MW)

Generació

Terreny

(GWh)

Potència

Teulada

(GW)

Generació Teulada

(GWh)

Consum

(GWh)

Alt Camp 1.197 2,22% 790 1.293 198 273
169
Baix Camp 966 1,39% 638 1.228 471 638 31
Conca de Barberà 641 0,99% 423 687 187 262 976
Priorat 177 0,35% 117 192 38 54 484
TOTAL 2.981 1,25% 1.970 3.400 894 1.227 1.660*

*Valors incomplets de consum elèctric publicat per l’ICAEN degut al secret estadístic

Els resultats identifiquen superfícies òptimes pel desenvolupament de generació solar que sumen 2.981 ha que representa el 1,25% del total de superfície del sòl no urbanitzable. Aquesta superfície podria convertir-se en uns 1.970 MW de potència solar que podrien generar uns 3.400 GWh d’energia anual. Pel que fa les teulades s’estima que podrien allotjar fins a uns 900 MW de potència possibilitant una generació de 1.227 GWh.

La interpretació d’aquests resultats ens porta a fer referencia que Catalunya s’ha fitxat l’objectiu de desenvolupar 6.000 MW de generació solar al 2030, objectiu que s’ha de multiplicar al 2050 si es vol arribar a cobrir tota la demanda amb energia 100% renovable. Només per aconseguir una generació equivalent al consum (infravalorat) de les 4 comarques serien necessaris prop de 1.000 MW entre terreny i teulada. En aquest context, s’entén que estem parlant de dades de potencial i que no es considera imprescindible desenvolupar-lo tot. Hi haurà altres tecnologies de generació renovable que també s’hauran d’instal·lar i ja hi ha un potencial existent (225MW eòlics i 18MW fotovoltaics). També s’esperen millores tecnològiques que permetin incrementar la generació en el mateix espai i que puguin augmentar aquest potencial sense afectar la superfície.

Tots som conscients de la situació delicada que estem vivint en relació amb el clima i la sostenibilitat del planeta. Es moment d’actuar i aquest estudi ha de servir per dotar d’informació al territori i als agents de tot allò que es pot fer i també de com es vol fer. Un model de generació renovable distribuït per tot el país que combini el desenvolupament d’instal·lacions d’autoconsum en teulades amb petits parcs solars connectats directament a les xarxes que alimenten el consum del municipis.

El projecte Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura 2020 ha volgut, així, sumar el seu gra de sorra per una transició energètica que parli del col·lectiu del territori del Camp de Tarragona i de les seves necessitats reals dels seus habitants.

L’estudi complert es pot trobar al següent enllaç.