Durant la realització del projecte s’han detectat nous actors que podien ser agents claus per la tasca que el Consorci efectua sobre el suport per la millora del consum energètic en el territori. Així, es va determinar revisar i renovar la llista d’agents de suport i obrir noves taules de treball que permetin comptar-hi.

En són exemple la jornada de reconeixement del que serà el nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades, conjuntament amb la direcció del PNIN de Poblet.

Aquesta detecció d’agents, amb un mapatge actualitzat i dimensionat segons les necessitats de la pròpia estratègia del GAL, ha fet que el projecte Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura permetés:

  1. Organitzar la participació i mobilitzar l’acció dels agents del territori i de les entitats públiques i privades en el procés d’adaptació al canvi climàtic.
  2.  Proposar i consensuar les accions d’adaptació al canvi climàtic més adients a cada territori d’acord amb les seves característiques físiques, l’organització de les activitats econòmiques i la capacitat dels agents socioeconòmics i les entitats públiques i privades per implementar-les.
  3. Promoure la conscienciació, afavorir el coneixement i la formació i, en definitiva, apoderar els agents socioeconòmics, els gestors públics i privats i el conjunt de la població per a l’acció en adaptació al canvi climàtic.
  4. Augmentar el grau d’adaptació al canvi climàtic dels territoris i les activitats econòmiques més vulnerables que es desenvolupen en ells, tenint com a referències l’Estratègia Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, l’Estratègia Catalana d’ACC, el Plan Nacional d’ACC i l’Estratègia Europea d’ACC.