SOM DEL CAMP, SOM RURALS, SOM FUTUR!

Estratègia de Desenvolupament Local 2023 – 2027 del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

La Política Agrícola Comú (PAC) és una política comú a tots els països de la UE que es dirigeix fonamentalment al sector agrari i al medi rural. D’acord amb el Reglament 2021/2115 de 2 de desembre de 2021 de plans estratègics, cada país ha d’elaborar un Pla Estratègic de la PAC, on plasmar les intervencions triades d’un menú comú. El Pla Estratègic de la PAC conté les intervencions per assolir els objectius de la PAC i l’ambició del Pacte Verd Europeu, basades en una anàlisi de les necessitats (diagnòstic, identificació i priorització) del sector agrari i el medi rural en conjunt, vinculades a cadascun dels objectius de la PAC.

Així, el Pla té com a objectiu el desenvolupament sostenible de l’agricultura, l’alimentació i les zones rurals per garantir la seguretat alimentària de la societat a través d’un sector competitiu i un medi rural viu. La proposta del PEPAC Espanya va ser remesa a la Comissió Europea el 29 de desembre del 2021.

Una de les intervencions definides pel PEPAC Espanya per a assolir els seus objectiu és la intervenció LEADER, de desenvolupament local participatiu. En aquest context, durant l’any 2022 es van seleccionar  els nous Grups d’Acció Local (GAL). Un cop seleccionats,  cadascun d’ells va elaborar la seva Estratègia de Desenvolupament Local, també durant l’anualitat 2022.

L’Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) dels GAL és el document estratègic que, partint de l’anàlisi del marc normatiu que li és d’aplicació i del marc estratègic vinculat a les seves polítiques, defineix la missió i visió, l’objectiu general i els objectius específics, les línies d’actuació, així com el pla d’acció per a l’assoliment dels objectius definits per a aquell àmbit territorial.

També actua com a un instrument adequat per abordar les cada vegada més importants interrelacions entre espais urbans i rurals.

L’EDL esdevé, doncs, un document clau d’anàlisi i planificació que ha de definir el full de ruta de les polítiques dels GAL en el període 2023-2027. Per tal que així sigui, és necessari que per a la seva elaboració es segueixi una metodologia que garanteixi l’obtenció d’una estratègia que reforci la coherència territorial i el desenvolupament sostenible donant resposta als reptes de cadascun dels territoris. En aquest sentit, el procés de participació impulsat des del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp vol impulsar l’elaboració de la corresponent Estratègia de Desenvolupament Local per al període 2023-2027, reforçant la metodologia “bottom – up” que caracteritza LEADER.

Empreses, entitats públiques, ciutadania i entitats van ser convocades a donar la seva opinió sobre quines línies d’actuació haurien de ser incorporades en la futura estratègia de desenvolupament del Grup Leader  de Desenvolupament Rural del Camp. Per fer-ho, el Consorci posa a disposició dues eines. Per una banda, els Tallers Participatius que es duran terme a 4 punts del territori, en els quals les persones assistents podran fer sentir la seva veu per codissenyar els objectius, les línies d’actuació i les accions que hauria d’impulsar el Consorci Leader els propers anys. Per altra banda, i com a eina complementària, s’ofereix l’opció de fer les aportacions a través d’una enquesta online.

L’objectiu d’aquest procés és fer partícips als agents del territori en la definició de la propera Estratègia de Desenvolupament Local del Consorci Leader, que és l’eina que marcarà el full de ruta de projectes i accions per als propers anys.

Temes com l’aprofitament d’infraestructures i serveis en àrees rurals, espais compartits de processos empresarials i de serveis, economia de la gent gran, arrelament i persones nouvingudes, mitigació del canvi climàtic i transició energètica són alguns dels aspectes susceptibles d’abordar en el proper període, tant a través dels ajuts a les empreses com també a través de l’impuls de projectes propis. El procés participatiu que es durà a terme recollirà l’expertesa de la gent del territori per aportar matisos i consideracions a aquestes línies de treball i possibles altres temàtiques que es consideri important abordar.

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa voluntària, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia. Té com a objecte la promoció i el desenvolupament rural, econòmic i social dins el seu àmbit territorial.

L’objectiu específic del Consorci és el de gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats en el marc dels programes de la Unió Europea i/o altres ajuts públics o privats per tal de contribuir a revitalitzar les economies locals rurals, mantenir i crear ocupació en relació a l’àmbit territorial, contribuir a l’equilibri territorial entre els municipis, i afavorir la igualtat de drets entre homes i dones.

La present EDL ha partit de la diagnosi real del territori per a la seva estructuració i definició. Posa al centre els reptes del propi territori, tenint en compte les seves fortaleses i oportunitats, així com també el camí recorregut prèviament, els seus resultats, els agents clau i les polítiques previstes en aquest territori, a àmbit local i superior.

Així, l’EDL del Consorci Leader del Camp per al període 2023-2027 parteix d’una concepció del món rural que posa al centre les necessitats de les persones, centra esforços en focalitzar el suport a agents i projectes amb capacitat real de transformació i aporta un clar enfoc en la situació d’emergència climàtica actual.

D’aquesta manera, l’EDL que es proposa té una clara orientació a l’impuls de projectes innovadors i transformatius, amb potencial d’esdevenir nínxols transformadors capaços d’avançar cap a alternatives reals a una situació de crisi sistèmica i a un món rural amb dificultats per a mantenir la seva població. Alhora, aposta per a iniciar una línia de treball entorn les persones com a element clau per a la dinamització territorial, alhora que aborda el repte de la mitigació del canvi climàtic.

Podeu accedir al document sencer AQUÍ.

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades