Qui pot accedir als ajuts

Persones i entitats que poden optar a ser beneficiàries dels ajust Leader

icon

L’ajut LEADER té com un criteri bàsic que la inversió relacionada amb el projecte s’efectuï dins d’un dels municipis que són àmbit d’actuació del programa per al període 2023-2027:

– la totalitat dels municipis de l’Alt Camp, de la Conca de Barberà i del Priorat
– els municipis de l’Albiol, l’Aleixar, Alforja, Arbolí, l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Capafonts, Colldejou, Duesaigües, la Febró, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana, de la comarca del Baix Camp
– els municipis de Bonastre, Masllorenç i el Montmell, de la comarca del Baix Penedès
– els municipis de Renau, Salomó, la Secuita i Vespella de Gaià, de la comarca del Tarragonès.

icon

A. Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

  • Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros)
  • Empreses no agroalimentàries

icon

B. Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, grups d’acció local, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%) que realitzin inversions no productives en:

   • a. Recuperació del patrimoni cultural i natural
   • b. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic
   • c. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació
   • d. Serveis a les persones

Queden excloses del punt d) les inversions relacionades amb els serveis bàsics i subministraments, l’educació reglada, l’atenció sanitària, els equipaments esportius, l’habitatge i el transport.

icon

C. Per poder ser beneficiàries, les persones i entitats que estableix l’apartat A. han de complir els requisits següents des del moment de presentar la sol·licitud:

a) Fer inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per a les persones sol•licitants privades, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas de les persones públiques, sense IVA. En el cas dels grups d’acció local, la inversió mínima serà de 12.000 euros, amb IVA inclòs.

b) Dur a terme projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases que siguin aprovats per la Secretaria d’Agenda Rural a proposta dels GAL seleccionats.

c) Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius, es considerarà que són viables econòmicament, a efectes d’aquesta Ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini que estableix el punt 9.2.4.

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

e) Comprometre’s a dur la comptabilitat del negoci subvencionat d’acord amb la normativa vigent que els sigui aplicable.

f) En el cas de persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense), l’activitat per a la qual es demana l’ajut ha de figurar en l’objecte social dels seus estatuts.

g) En el cas de persones jurídiques, l’empresa ha de complir el requisit de ser una pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses i petites i mitjanes empreses.

h) Ser propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal•lacions on es volen dur a terme les obres o inversions en el moment de presentar la sol•licitud, i mantenir aquesta situació durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.2. En cas de no ser propietàries o usufructuàries, cal que disposin del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries per dur-les a terme.

i) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

j) En el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

k) En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d’empreses de més de 50 treballadors, disposar, a més, d’un pla d’igualtat entre dones i homes, d’acord amb el que preveu l’article 1 del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

l) En el cas d’associacions i fundacions, tenir els estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

m) En el cas de fundacions, haver complert, a més, el deure de presentar els comptes anuals davant el Protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

n) En el cas dels establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.

o) En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions establertes legalment, o haver-les sol•licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l’empresa o l’entitat que sol•licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, i en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, comprometre’s a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

p) Per a subvencions d’un import superior a 30.000 euros, quan els sol•licitants siguin únicament subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses que incompleixin els terminis de pagament previstos en l’esmentada llei.

q) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002.

r) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests ajuts passaran a considerar-se nuls a tots als efectes des d’aquell mateix moment i amb la pèrdua corresponent al dret de percebre contraprestacions que encara no s’hagin fet efectives.

icon

D. Queden excloses:

les persones beneficiàries d’aquests ajuts que són persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits i les condicions per participar en les convocatòries d’ajuts associats al contracte global d’explotació.

les inversions relacionades amb el sector vitivinícola, en aplicació del que estableix l’article 91 del Reial decret 112/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, d’acord amb el que estableix el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2023-2027.

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades