Qui pot accedir als ajuts

Persones i entitats que poden optar a ser beneficiàries dels ajust Leader

icon

A. Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

 • Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros)
 • Empreses no agroalimentàries
icon

B. Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 • Recuperació del patrimoni cultural i natural
 • Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic
 • Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació
icon

C. Per poder ser beneficiàries, les persones i entitats que estableix l’apartat A. han de complir els requisits següents des del moment de presentar la sol·licitud:

 • Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics
 • Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats
 • Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius, es considerarà que són viables econòmicament, a efectes d’aquesta Ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini establert en el punt 9.2.5
 • Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya
 • Que es comprometin a dur la comptabilitat del negoci subvencionat d’acord amb la normativa vigent que els sigui aplicable.
 • En el cas de persones jurídiques (amb o sense ànim de lucre), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut
 • En el cas de persones jurídiques, que l’empresa compleixi el requisit de ser pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses i petites i mitjanes empreses
 • Que siguin propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1. En el cas de no ser propietària o usufructuària, cal que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietària/es o usufructuària/es per realitzar-les
 • En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny
 • En el cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
 • En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere
 • En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol
 • En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012
 • En el cas de fundacions, a més, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 336.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril
 • En el cas d’establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística
 • En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas
icon

D. Queden excloses de ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits i les condicions per participar en les convocatòries d’ajuts associats al Contracte global d’explotació

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa