Documentació mínima obligatòria per a l'aprovació de l'expedient (Annex 3 de l'Ordre)

Documents per a entitats públiques, privades i resums anuals

Entitats privades

Documentació comuna a les persones beneficiàries de naturalesa privada:

1.Documentació bàsica:

 • Còpia del NIF del sol·licitant

2.Documentació descriptiva de les inversions a realitzar:

 • Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti, i
 • Estudi que acrediti que la inversió pel projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament, i
 • Projecte signat per un professional competent, de la inversió a realitzar amb la descripció de les obres, pressupost desglossat,plànols, etc., que permeti l’execució total de les obres a realitzar, o bé
 • Memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut

3.Documents acreditatius de despesa:

 • Factures proforma o pressupostos:
  • Conceptes comparables entre els pressupostos (m², unitats,….)
  • No vinculació a la persona beneficiària / relació entre els proveïdors
  • 3 pressupostos de cada actuació.

En cas que no existeixi un nombre suficient d’entitats que ho subministrin, caldrà justificar-ho: Informe d’un pèrit (enginyer) que digui que aquell és el preu real perquè no hi ha més fabricants que ho fabriquen.

4.Documents actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la propietat,
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat,
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat,
 • Còpia del contracte de concessió municipal
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, sense liquidar, en el cas de contractes de cessió entre persones físiques amb parentiu de primergrau. En aquest cas hauran de presentar:

En el cas que sigui copropietari, aporta l’autorització dels altres copropietaris.

 • Document acreditatiu de la conformitat per part del propietari de l’actuació objecte de la subvenció.

5.En el cas de creacions d’empresa, ampliacions amb un canvi d’ús o en una nova ubicació:

 • Certificat de compatibilitat urbanística (que acrediti que l’activitat que es vol desenvolupar està permesa en el lloc on es vol realitzar la inversió), o bé
 • Llicència d’obres emesa per l’ajuntament per la inversió sol·licitada

6.En cas de sol·licitar ajuts relacionats amb energies renovables, eficiència de recursos i estalvi energètic:

En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables per a autoconsum, s’haurà de presentar:

 • Informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació a la instal·lació prevista, d’acord amb el model normalitzat que se us facilitarà (Model A1084.01-DO31)
 • En cas d’empreses en funcionament, haurà de presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera anualitat.

En cas que declarin inversions en matèria eficiència recursos i/o estalvi energètic, informe justificatiu/documentació acreditativa

7. Documentació per a l’avaluació del projecte

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, cal presentar:

1.Documentació bàsica:

 • Còpia del NIF del sol·licitant

2.Documentació descriptiva de les inversions a realitzar:

 • Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti, i
 • Estudi que acrediti que la inversió pel projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament, i
 • Projecte signat per un professional competent, de la inversió a realitzar amb la descripció de les obres, pressupost desglossat,plànols, etc., que permeti l’execució total de les obres a realitzar, o bé
 • Memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut

3.Documents acreditatius de despesa:

 • Factures proforma o pressupostos:
  • Conceptes comparables entre els pressupostos (m², unitats,….)
  • No vinculació a la persona beneficiària / relació entre els proveïdors
  • 3 pressupostos de cada actuació.

En cas que no existeixi un nombre suficient d’entitats que ho subministrin, caldrà justificar-ho: Informe d’un pèrit (enginyer) que digui que aquell és el preu real perquè no hi ha més fabricants que ho fabriquen.

4.Documents actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la propietat,
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat,
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat,
 • Còpia del contracte de concessió municipal
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, sense liquidar, en el cas de contractes de cessió entre persones físiques amb parentiu de primer grau. En aquest cas hauran de presentar:

En el cas que sigui copropietari, aporta l’autorització dels altres copropietaris.

 • Document acreditatiu de la conformitat per part del propietari de l’actuació objecte de la subvenció.

5.En el cas de creacions d’empresa, ampliacions amb un canvi d’ús o en una nova ubicació:

 • Certificat de compatibilitat urbanística (que acrediti que l’activitat que es vol desenvolupar està permesa en el lloc on es vol realitzar la inversió), o bé
 • Llicència d’obres emesa per l’ajuntament per la inversió sol·licitada

6.En cas de sol·licitar ajuts relacionats amb energies renovables, eficiència de recursos i estalvi energètic:

En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables per a autoconsum, s’haurà de presentar:

 • Informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació a la instal·lació prevista, d’acord amb el model normalitzat que se us facilitarà.
 • En cas d’empreses en funcionament, haurà de presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera anualitat.

En cas que declarin inversions en matèria eficiència recursos i/o estalvi energètic, informe justificatiu/documentació acreditativa

7. Documentació per a l’avaluació del projecte

 

La sol·licitud de la subvenció comporta l’assumpció dels compromisos.

Entitats públiques

Documentació comuna als ens sol·licitants de naturalesa pública:

1.Documentació bàsica:

 • Còpia del NIF del sol·licitant
 • Còpia del NIF de la persona representant
 • Acreditació de la representació de l’entitat per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància
 • Acord del Ple municipal o de l’òrgan competent, per l’aprovació de la realització de l’actuació i per acollir-se a la convocatòria d’ajut Leader
 • Acreditació de la presentació dels comptes de l’entitat a la Sindicatura de Comptes

2.Documentació descriptiva de les inversions a realitzar:

3.Documents actualitzats de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la propietat,
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat,
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat,
 • Certificació de l’entitat sol·licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys necessaris per fer les obres o inversions objecte d’ajut
 • Inscripció al Llibre de béns immobles de l’ajuntament corresponent

4.Documents per a la valoració tècnica i de compromisos

Documents resum del programa

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades