El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Els actes de tràmit que hagi de notificar l’òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades per mitjans electrònics amb una notificació individual d’acord amb l’apartat 8 de l’annex 5 de tramitació telemàtica.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

L’òrgan instructor i l’òrgan competent per dictar la resolució són els que fixi la convocatòria corresponent

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Els GAL compten en la seva estructura amb una Comissió Tècnica i amb una Junta Executiva:

 • La Comissió Tècnica del GAL, integrada per personal tècnic, té la funció principal d’estudiar les sol·licituds presentades i elaborar-ne les fitxes de selecció i priorització d’acord amb la seva estratègia i els criteris de selecció que estableix l’annex 2 d’aquesta Ordre, a fi d’elevar a la Junta Executiva les propostes d’ajut corresponents. La Comissió Tècnica del GAL també valorarà la incompatibilitat i l’acumulació d’altres ajuts. El GAL, d’acord amb els criteris de selecció i priorització indicats a l’annex 2, atorgarà una puntuació i un import d’ajut a cada sol·licitud, i són:
  • Criteris de priorització del sol·licitant de l’ajut (màxim 150 punts).
   • Municipi d’empadronament del sol·licitant (màxim 50 punts):
    • De menys de 500 habitants: 50 punts.
    • 500 – 2.000 habitants: 30 punts.
    • 2.001 – 5.000 habitants: 10 punts.
   • Dones: 50 punts.
   • Joves: 50 punts. Els joves han de ser menors de 40 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajut.
  • Criteri de municipi de menys de 10.000 habitants on es desenvolupa l’activitat (màxim 150 punts):
   • De menys de 500 habitants: 150 punts.
   • 500 – 2.000 habitants: 100 punts.
   • 2.001 – 5.000 habitants: 50 punts.
   • 5.001 – 10.000 habitants: 25 punts.
  • Criteri de priorització de les activitats econòmiques. Activitats prioritzades: 50 punts:
   Es concediran 50 punts a les empreses que desenvolupin alguna de les activitats següents:

   • Agrupació 41. Indústries de productes alimentaris i begudes.
   • Agrupació 42. Indústries d’altres productes alimentaris, begudes i tabac.
   • Agrupació 50. Construcció.
   • Agrupació 64. Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac, realitzat en establiments permanents.
   • Agrupació 65. Comerç al detall de productes industrials no alimentaris realitzat en establiments permanents.
   • Agrupació 67. Serveis d’alimentació.
   • Agrupació 69. Reparacions.
   • Agrupació 84. Serveis prestats a les empreses.
   • Agrupació 95. Assistència i serveis socials.
   • Agrupació 97. Serveis personals.
 • la Junta Executiva del GAL, integrada per representants dels agents privats i públics que estableixen els estatuts del GAL. Aquesta Junta té la funció principal d’estudiar les propostes de la Comissió Tècnica, valorar les sol·licituds objecte d’estudi i proposar-ne l’aprovació, la certificació o la desestimació al DACC. La proposta té caràcter vinculant sempre que quedi garantit el compliment dels requisits que l’han de fonamentar.

En les comissions tècniques i juntes executives dels GAL, hi participarà d’ofici un o una representant del DACC, com a mínim, amb veu però sense vot.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

L’oficina comarcal del DACC ha de revisar la documentació, ratificar, si s’escau, l’aprovació de les sol·licituds i tramitar-les al Servei de Programació i Dinamització Rural, com a òrgan instructor dels expedients d’ajut. El Servei eleva la proposta de resolució corresponent a l’òrgan competent per resoldre.