Els beneficiaris del Tiquet Rural, segons estableixen les Bases reguladores, podran ser:

 • Persones físiques que creïn una microempresa a títol individual, o que adquireixin una microempresa en traspàs, en què com a mínim es generi el seu lloc de treball i no hagin estat donades d’alta com a autònoms en la mateixa activitat a què es dedicarà la nova microempresa per a la qual se sol·licita l’ajut en els últims tres anys en l’àmbit territorial Leader.
 • Persones jurídiques i cooperatives no agràries, sempre que, en el cas de les empreses no cooperatives, un dels socis assumeixi, com a mínim, el 50% dels riscos, de les responsabilitats civil, fiscal i social i de la seva gestió. En el cas de persones jurídiques, l’empresa ha de complir el requisit de ser microempresa d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig.

Els requisits més destacats que s’han de complir són:

 • No haver estat donada d’alta a la Tresoreria de la Seguretat Social i/o l’Agència Tributària per a l’activitat abans de la presentació de la sol·licitud.
 • La persona beneficiària haurà d’estar donada d’alta en la Seguretat Social a jornada completa, però no caldrà la seva dedicació exclusiva a l’activitat prevista al pla empresarial.
 • Els ingressos de les persones físiques en la microempresa no podran procedir, en més d’un 50%, d’un únic client.
 • Elaborar un pla empresarial assessorat per una entitat de la Xarxa de Catalunya Emprèn.
 • En el cas de les cooperatives, el pla empresarial ha de ser assessorat per l’Ateneu Cooperatiu, de la Xarxa d’Ateneu Cooperatius de Catalunya, de referència del territori.
 • Realitzar projectes adreçats a qualsevol activitat no agrària, excepte les establertes a l’apartat 9 d’aquest annex.
 • En el cas de persones físiques, estar empadronada en un municipi de l’àmbit territorial Leader de Catalunya. Les persones jurídiques han de tenir la seu social en l’àmbit territorial Leader de Catalunya (En el cas que la persona sol·licitant no estigui empadronada, o no tingui la seu social en el cas de persones jurídiques, en el mateix municipi on es troba l’activitat, o bé en l’àmbit territorial Leader de Catalunya, ho haurà d’estar en el termini de 2 mesos a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut).
 • Comprometre’s a dur la comptabilitat del negoci subvencionat d’acord amb la normativa comptable vigent
 • Disposar de la llicència d’obertura i d’activitat a nom de la persona beneficiària de l’ajut.

En el cas de cooperatives, els seus socis, a més, han de complir amb

 • Com a mínim el 50% del seus socis no ha d’haver estat donat d’alta a la Tresoreria de la Seguretat Social i/o l’Agència Tributària per a l’activitat abans de la presentació de la sol·licitud.
 • Com a mínim el 50% del seus socis hauran d’estar donats d’alta a jornada completa, però no caldrà la seva dedicació exclusiva a l’activitat prevista al pla empresarial.
 • Els ingressos de com a mínim el 50% del seus socis no podran procedir, en més d’un 50%, d’un únic client.
 • Tots els socis han de realitzar projectes adreçats a qualsevol activitat no agrària, excepte les establertes a l’apartat 9 d’aquest annex.
 • Tots els socis hauran d’estar empadronats en un municipi de l’àmbit territorial Leader de Catalunya (si no es dona, ho haurà d’estar en el termini de 2 mesos a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut)

Podeu consultar-les totes en aquest document.