Comunicació prèvia a l'inici de les inversions Leader

La comunicació prèvia a l’inici de les inversions Leader permet iniciar les actuacions que volen optar a l’ajut Leader entre l’endemà de la finalització del termini per presentar les sol·licituds d’ajut i la data d’entrada en vigor de la següent resolució de convocatòria d’aquests ajuts.

Concretament, doncs, aquesta opció està oberta des del 23 de gener en l’actual convocatòria.

Consultar ORDRE ACC/21/2024, d’1 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ACC/252/2023, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027, i que defineix el sistema de comunicació prèvia a l’inici de les inversions Leader.

1. Persones interessades

Les persones que tinguin previst acollir-se als ajuts per a l’aplicació d’estratègies de desenvolupament rural regulades en aquesta Ordre, que s’estableixen en el marc de la intervenció 7119 del PEPAC 2023-2027, i que necessàriament hagin d’iniciar les actuacions amb anterioritat a la publicació de la convocatòria dels ajuts, poden comunicar aquesta circumstància a la Secretaria d’Agenda Rural i sol·licitar la visita prèvia de comprovació de no inici de les inversions.

2. Comunicació i sol·licitud de visita prèvia

 • a) La comunicació prèvia a l’inici de les inversions s’ha d’efectuar per mitjans telemàtics, tal com s’estableix en l’apartat 2.1 de l’annex 6. Concretament, aquesta comunicació s’ha de presentar signada electrònicament al registre d’entrada del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
 • b) Les persones interessades poden iniciar les actuacions un cop efectuada la visita de no inici de les inversions.
 • c) L’efecte de la presentació d’aquesta comunicació i la realització de la visita de comprovació de no inici de les inversions és únicament la constatació d’aquest fet i determinarà el moment en el qual s’han iniciat, sense que
  en cap cas suposi la subvencionabilitat ni l’elegibilitat de les inversions previstes. La no presentació de la sol·licitud d’ajut un cop s’hagi convocat i de la resta de documentació, o el no compliment dels requeriments que escaiguin d’acord amb la propera convocatòria d’ajuts, invalida tot el procés iniciat mitjançant la presentació de sol·licitud prèvia de visita de no inici de les inversions.
 • d) La comunicació i la sol·licitud de visita prèvia a l’inici de les inversions anirà acompanyada de la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment a qualsevol Administració i les dades de la qual no hagin variat i continuïn vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del DACC, o de la Generalitat o d’una Administració diferent d’aquella on es va presentar la documentació, caldrà indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DACC es va aportar la documentació requerida:
  • Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant, o de qui la representi mitjançant DNI/NIF/NIE, o altre document que l’acrediti, si escau. En cas que no autoritzi el DACC a verificar aquesta informació mitjançant l’imprès de sol·licitud de visita de no inici de les inversions, caldrà aportar la fotocòpia del DNI/NIF/NIE.
  • Acreditació de la representació per qualsevol mitjà admès en dret que en deixi constància, si escau.
  • Projecte o memòria descriptiva de les inversions previstes, mitjançant l’imprès de comunicació prèvia.
  • Pressupost, desglossat per partides i conceptes, mitjançant l’imprès de comunicació prèvia.

El document de comunicació prèvia s’ha de sol·licitar al Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, ja que aquest assigna el número d’expedient i aquest és part definitòria d’aquest document

3. Terminis

 • El termini per presentar les sol·licituds de comunicació prèvia és el comprès entre l’endemà de la finalització del termini per presentar les sol·licituds d’ajut i la data d’entrada en vigor de la següent resolució de convocatòria d’aquests ajuts.
 • El termini màxim per comunicar al sol·licitant l’avís per efectuar la visita prèvia de no inici d’inversions serà de dos mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. En cas de manca de comunicació en aquest termini, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

4. Règim jurídic de la comunicació i la sol·licitud

Sens perjudici del que estableix la normativa reguladora del PEPAC i l’aplicable en matèria de subvencions, les persones físiques o jurídiques que s’acullin al que disposa aquesta Ordre se sotmeten a les condicions
següents:

 • a) Els projectes d’inversió executats i pagats en la seva totalitat abans de la presentació de la sol·licitud d’ajut de la propera convocatòria, i sens perjudici del que estableixen les bases reguladores dels ajuts de la convocatòria següent, no seran subvencionables. En concret, haurà de quedar pendent el pagament de com a mínim el 20% abans de la nova sol·licitud.
 • b) Documents acreditatius de despesa:
  En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada, caldrà sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, tal com s’estableix en l’apartat 2 de l’annex 3.
  En el cas de contractes menors en entitats públiques, caldrà sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, tal com s’estableix en l’apartat 4 b) de l’annex 3.
 • c) La despesa realitzada s’haurà d’acreditar mitjançant factures i documents probatoris del pagament efectuat, que ha d’incloure l’expressió: “rebut o pagament en metàl·lic”. No es poden pagar en efectiu operacions amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu equivalent en moneda estrangera i s’admetrà un màxim de 3.000 euros per expedient de pagaments en metàl·lic a diversos proveïdors, tal com s’estableix en l’apartat
  14.14 i 14.15 de l’annex 1. No es podrà superar els 60 dies de pagament des de la data d’emissió de la factura.
 • d) Tota la documentació de l’expedient i les factures i els justificants acreditatius del pagament han d’anar a nom de la persona beneficiària de l’ajut.

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades