El grup d’acció local Leader del Camp dins el seu projecte estratègic de Sostenibilitat, paisatge i agricultura treballa per afrontar el repte de respondre a l’emergència climàtica global.
La principal missió del projecte és dissenyar i executar accions que contribueixin a dinamitzar, desenvolupar eines útils, intercanviar informació i establir taules de diàleg que permetin obrir oportunitats econòmiques per als municipis rurals de la zona d’actuació del Consorci en els àmbits energètics, paisatgístics i que donin valor a l’agricultura, tant amb la visió de producció com els immaterials del paisatge agrícola. En aquest marc es preveu incloure accions que vagin en la línia de potenciar el paper dels ramaders i, concretament, dels pastors de l’àrea d’acció del Consorci.

Derivat d’aquest objectiu, des del Consorci s’ha impulsat la Diagnosi de la situació de la ramaderia extensiva a les comarques d’aquest Grup d’Acció Local, a fi d’aportar accions i prioritzar-les per mirar de donar continuïtat a aquesta activitat. Aquest estudi va constar d’una part quantitativa, que va comptar amb el suport tècnic del Consorci pel que fa al treball cartogràfic de les dades relatives a la ramaderia extensiva, com una part qualitativa que va intentar recollir la veu dels ramaders que actualment treballen en el sector, a més d’altres agents implicats en el procés de transformació i comercialització d’aquest tipus de producte.

Mapa de situació de les explotacions ramaderes a les comarques del Camp de Tarragona, segons tipologia i mida d’aquestes, 2021.

De l’estudi, les principals conclusions que es van establir van ser:

1.- Sensibilitzar i educar a la població de la importància del sector i de la qualitat dels seus productes.

2.-Conèixer i millorar la rendibilitat de les explotacions

3.- Afavorir el relleu generacional

4.- Afavorir la pastura dirigida i serveis ecosistèmics com a activitat complementària

5.-Millorar la promoció i els sistemes de comercialització de productes.

6.- Dinamitzar el sector ramader de la zona

Finalment, a nivell de priorització d’accions, des de l’equip tècnic que va elaborar la diagnosi es va establir aquest ordre:

1.- Disposar de tècnics especialitzats per comarca o vegueria (tipus AODL) coneixedors del sector i de la zona. Donar-los a conèixer i que siguin el punt d’unió/persona referent entre els pastors i les diferents administracions. La seves tasques principals, entre d’altres, serien:
– aglutinar i donar informació sobre els diferents ajuts que existeixen.
– ser nexe i referent (persona externa a les administracions) per a tots aquells ramaders o futurs ramaders que es vulguin incorporar.
– Dinamització del sector (reunions, trobades esporàdiques, promoure algun curs, etc.) entre pastors i també amb altres col·Lectius vinculats dins la cadena de valor
– Conèixer els pastors personalment i tenir aptitud correcte per entendre el sector i detectar les necessitats principals.
– Potenciar espais de trobada tipus “Benvingut a Pagès”, mercats, fires per al públic en general i per la promoció del producte i networkings entre pastors i restauració.
– Detectar pastors que cessen activitat i nous pastors per fer un “reempresa ramadera”.

2.-Mapeig de les explotacions que realment tenen oví i cabrum de pastura extensiva, els restaurants que en serveixen i les carnisseries on trobar aquest producte.

3.- Sensibilització de la població i treball educatiu a les escoles i famílies. Campanyes de promoció del producte, facilitar l’entrada d’aquest de carn i lactis de ramaderia extensiva a la restauració i escoles.

4.- Revisar els Plans de Gestió de Millora Forestal i les opcions que hi hagi per tal que els ramaders pugin entrar en aquestes zones de pastura “noves” i poder tenir compensació econòmica per aquests i altres treballs ecosistèmics.

5.- Proposar/valorar la possibilitat de creació d’una marca de qualitat identificativa de la carn i lactis de ramat de la zona. Participada per tots els ramaders, que se la sentin seva i que els identifiqui.

Per realitzar aquest estudi s’ha comptat amb el suport de l’Oficina Comarcal de l’Alt Camp del Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural i de l’Escola de Pastors. Amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural.