Quantia dels ajuts

Import de les subvencions atorgades d’acord amb les condicions fixades pel programa Leader

icon

A. L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals que figuren a l’apartat 3 d’aquest annex 1, d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases

icon

B. Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles

icon

C. L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria

icon

D. La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord amb els criteris de selecció i priorització definits per cada GAL que estableix l’annex 2 d’aquesta Ordre. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en aquests criteris i aquelles que, tot i obtenir aquesta puntuació mínima, no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària es desestimaran

icon

E. Sens perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, també s’haurà de tenir en compte la concurrència amb altres ajuts que estableix el punt 7 d’aquests bases reguladores

icon

F. Sens perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, els ajuts destinats a empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris no inclosos en l’annex I del Tractat de funcionament de la UE i les empreses no agroalimentàries se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i, per tant, el total d’ajuts de minimis a atorgar a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000 euros bruts o 100.000 euros bruts en el cas d’empreses que realitzin per compte aliè transport de mercaderies per carretera, durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. Els ajuts destinats a les empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris inclosos en l’annex I del Tractat de funcionament de la UE i els ajuts destinats a entitats públiques també es limiten a un màxim de 200.000 euros, o 100.000 si s’escau, d’ajut Leader atorgat durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors

icon

G. La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades