Quantia dels ajuts

Import de les subvencions atorgades d’acord amb les condicions fixades pel programa Leader

icon

A. L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals que figuren a l’apartat 3 d’aquest annex 1, d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases

icon

B. Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles. En el cas dels projectes sol•licitats pels GAL, aquest import serà del 100% de les despeses elegibles.

icon

C. L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria. En el cas dels projectes propis sol•licitats directament pels GAL, l’import màxim d’ajut serà de 50.000 euros per anualitat, a càrrec de la dotació pressupostària establerta per a cada GAL i d’acord amb el procediment de concessió establert, que és el de concurrència pública no competitiva.

icon

D. La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord amb els criteris de selecció i priorització definits per cada GAL que estableix l’annex 2 d’aquesta Ordre. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en aquests criteris i aquelles que, tot i obtenir aquesta puntuació mínima, no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària es desestimaran

icon

E. Sens perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, també s’haurà de tenir en compte la concurrència amb altres ajuts que estableix el punt 7 d’aquests bases reguladores

icon

F. Els ajuts es limiten a un màxim de 200.000 euros d’ajut Leader atorgat durant els últims tres anys, corresponents a l’exercici fiscal de l’any de la resolució de concessió de l’ajut i els dos exercicis fiscals anteriors.

icon

G. La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades