El Living Lab for Climate Change (LL4CC) Camp de Tarragona és la eina de governança des de la qual es vehicularà la gestió col·lectiva del projecte LIFE eCOadapt 50.

Objectius dels LL4CC

La creació dels LL4CC com a espais de governança per a l’adaptació al canvi climàtic respon a la necessitat de trobar entorns favorables per al debat i la proposició d’accions i mesures d’adaptació al canvi climàtic.

La implicació dels agents socioeconòmics, dels polítics i de la ciutadania dels territoris és fonamental per augmentar la resiliència al canvi climàtic dels territoris i de les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. Els LL4CC són els espais que han d’afavorir la identificació dels reptes i la co-creació de les solucions més adequades per a cada territori i per a cada sector implicat.

Cada territori tindrà l’espai de governança que millor s’ajusti a les seves necessitats i les seves particularitats, generant, d’aquesta manera, una xarxa de LL4CC en els territoris del projecte que permetrà aprofitar coneixements, establir sinèrgies i optimitzar recursos per a la promoció de l’execució d’accions i mesures d’adaptació al canvi climàtic.

Els principals objectius dels espais de governança que es crein a cada territori són:

  1.  Organitzar la participació i mobilitzar l’acció dels agents del territori i de les entitats públiques i privades en el procés d’adaptació al canvi climàtic.
  2.  Proposar i consensuar les accions d’adaptació al canvi climàtic més adients a cada territori d’acord amb les seves característiques físiques, l’organització de les activitats econòmiques i la capacitat dels agents socioeconòmics i les entitats públiques i privades per implementar-les.
  3. Promoure la conscienciació, afavorir el coneixement i la formació i, en definitiva, apoderar els agents socioeconòmics, els gestors públics i privats i el conjunt de la població per a l’acció en adaptació al canvi climàtic.
  4. Augmentar el grau d’adaptació al canvi climàtic dels territoris i les activitats econòmiques més vulnerables que es desenvolupen en ells, tenint com a referències l’Estratègia Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, l’Estratègia Catalana d’ACC, el Plan Nacional d’ACC i l’Estratègia Europea d’ACC.

Metodologia dels LL4CC

L’exercici de constitució dels LL4CC consistirà en un procés de co-creació amb participació de tots els agents polítics i socioeconòmics del territori per identificar solucions innovadores que afavoreixin l’ACC dels territoris i les activitats econòmiques.

Tot seguit es recullen els aspectes generals de funcionament i coordinació dels LL4CC, els quals hauran de quedar recollits en el pla operatiu que desenvolupi i aprovi cadascun d’ells.

Calendari

Els living labs es constituiran l’any 2023, mantindran la seva activitat en el marc d’eCOadapt50 fins l’any 2030 i tindran continuïtat posteriorment amb el suport de l’entitat promotora de la seva constitució i seguint els criteris definits en el seu pla operatiu.

Òrgans de governança

Cada un dels 19 territoris d’eCOadapt50 constituirà un living lab. Cada living lab tindrà autonomia organitzativa per adaptar la seva activitat a les característiques de l’organització social, econòmica i política del seu territori, creant les estructures que cada territori consideri més oportunes.
En tot cas, com a mínim hi haurà un LL4CC amb representació del conjunt de persones clau del territori. A banda d’aquest, es podran crear altres espais de governança que permetin a cada territori detectar i prioritzar les accions estratègiques d’adaptació al canvi climàtic i treballar en xarxa a nivell interterritorial.
Així doncs, el procés de co-creació dels living labs es podrà exercir en reunions plenàries de tots els seus membres o en reunions sectorials temàtiques per a cada sector socioeconòmic del projecte o per l’existència d’un interès ciutadà general.