Despeses no subvencionables

Despeses incloses en el vostre projectes presentats que no queden cobertes per la subvenció del programa Leader

icon

A. Projectes iniciats, despeses realitzades o factures amb data anterior a la data de la visita de comprovació de no-inici d’inversions un cop sol·licitat l’ajut, o posteriors a la data de finalització del termini d’execució i justificació establerta en la resolució

icon

B. Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent. També es considerarà projecte fragmentat quan es realitzin diverses inversions en el mateix període i ubicació, i se sol·licitin ajuts a convocatòries d’operacions diferents per a la realització d’aquestes mateixes inversions

icon

C. Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global

icon

D. • L’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc., amb l’excepció de les entitats locals i entitats sense ànim de lucre que no repercuteixin l’IVA.

icon

E. La compra de terrenys i d’immobles

icon

F. Els equips i béns mobles de segona mà

icon

G. Despeses de simple reposició

icon

H. Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses (notari, registre, etc…)

icon

I. El manteniment o la reparació de béns mobles i immobles. Tampoc la restauració de béns mobles

icon

J. La imputació de mà d’obra pròpia, o dels/de les socis/sòcies en el cas de societats. En les entitats públiques, es considera mà d’obra pròpia aquella despesa realitzada per les empreses participades per ens locals en més d’un 25%

icon

K. Les despeses de llicències, patents i permisos

icon

L. Estudis, memòries, projectes o altres despeses per a la legalització de l’activitat

icon

M. L’organització i/o assistència a fires i congressos, la promoció de productes i la publicitat de marques i empreses concretes

icon

N. Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca

icon

O. L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els conceptes de despesa fungibles, elements decoratius i el parament de la llar. Tampoc el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat subvencionada

icon

P. Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting

icon

Q. Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic o terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars

icon

R. L’adquisició o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en què l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de la inversió aprovada i executada). Tampoc no són subvencionables els accessoris ni els complements de vehicles. Als efectes d’aquesta Ordre,
s’entén com a vehicle aquells aparells que siguin motoritzats. Les bicicletes elèctriques es consideren vehicles motoritzats

icon

S. Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials i empreses col·laboradores de concessions oficials

icon

T. Farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria

icon

U. Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que suposin autoconsum i siguin complementàries d’altres inversions, amb un màxim del 50% de la inversió aprovada i executada.

icon

V. Qualsevol inversió relacionada amb el traspàs o el trasllat d’una activitat

icon

X. Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers

icon

Y. Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola

icon

Z. Les despeses referents a l’adquisició d’animals o plantes

icon

A’. • Els barrils, les botes, les tines (de fusta o ceràmica) i els palots, excepte quan es tracti de la creació d’una empresa i siguin complementaris d’altres inversions, amb un màxim del 30% de la inversió aprovada i executada.

icon

B’. Qualsevol inversió relacionada amb la formació reglada.

icon

C’. Partides d’imprevistos o despeses condicionades

icon

D’. Despeses corrents de l’empresa

icon

E’. Despeses referents al disseny de marca, logotips, etc…

icon

F’. Inversions relacionades amb canvis d’il·luminació, tot i que comportin estalvi energètic

icon

G’. Despeses relacionades amb l’adquisició de maquinària i equips destinats al lloguer

icon

H’. Inversions en la implementació de sistemes de calefacció i generació de calor que utilitzin fonts d’energia fòssils

icon

I’. Les inversions relatives a la construcció, rehabilitació o millora de les seus dels ens públics

icon

J’. Les inversions relacionades amb la reparació o millora de camins

icon

K’. Les inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol•licitant. Les inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent d’altres dependències, amb caràcter permanent i amb un horari comercial definit i suficient.

Inversions de caire condicionat

icon

1. Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per a la redacció de projectes d’execució d’obra seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada del capítol de despeses d’execució d’obra.

icon

2. Com a excepció a l’apartat A., els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres

icon

3. Els vials d’accés, les portades d’aigua i d’energia elèctrica, o d’altres serveis, han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió elegible, aprovada i executada.

icon

4. Els programes informàtics (programari) han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió elegible, aprovada i executada.

icon

5. El disseny i la programació de webs o aplicacions seran subvencionables amb un màxim de 10.000 euros d’inversió per projecte. Aquestes webs o aplicacions han de ser adequats per a la venda en línia. Només serà subvencionable una pàgina web o aplicació per persona beneficiària i durant les cinc darreres convocatòries. A més, ha
de representar com a màxim un 30% de la inversió elegible, aprovada i executada.

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades