Les bases del Tiquet Rural assenyalen certes activitats que en queden fora. Concretament:

 • Activitats agràries
 • Transport no relacionat amb les serveis a les persones
 • Farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria.
 • Qualsevol activitat relacionada amb la formació reglada
 • Les activitats dels epígrafs d’IAE d’activitats empresarials incloses a l’annex 4 de les bases reguladores:
  • Secció primera: epígraf IAE d’activitats empresarials (ramaderes, mineres, industrials, comercials i de serveis) 
  • Divisió 0: ramaderia independent:
   • 01. Explotació de bestiar boví
   • 02. Explotació de bestiar oví i cabrum
   • 03. Explotació de bestiar porcí
   • 04. Avicultura
   • 05. Cunicultura
   • 06. Altres explotacions ramaderes n.c.o.p.
   • 07. Explotacions mixtes
  • Divisió 1: Energia i aigua
   • 11 Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids i coqueries
   • 12 Extracció de petroli i gas natural
   • 13 Refinament de petroli
   • 14 Extracció i transformació de minerals radioactius
   • 15 Producció, transport i distribució d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
   • 16 Captació, tractament i distribució d’aigua i fabricació de gel
  • Divisió 2: extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Indústria química
   • 21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics
   • 22 Producció i primera transformació de metalls
   • 23 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics: torberes
   • 24 Indústries de productes minerals no metàl·lics
   • 25 Indústria química
  • Divisió 5: construcció
   • 503 Preparació i muntatge d’estructures i cobertes, pals i torres metàl·liques, carrils, comportes, grues, etc.
   • 506 Serveis auxiliars de la construcció i dragatges
   • 508 Agrupacions i unions temporals d’empreses
  • Divisió 6: comerç, restaurants, hostalatge, reparacions
   • 61 Comerç a l’engròs
   • 68 Servei d’hostalatge
  • Divisió 7: transport i comunicacions
   • 71 Transport per ferrocarril
   • 72 Altres transports terrestres (excepte els serveis a les persones)
   • 73 Transport marítim i per vies navegables interiors
   • 74 Transport aeri
   • 75 Activitats annexes als transports
  • Divisió 8: institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers
   • 81 Institucions financeres
   • 82 Assegurances
   • 83 Auxiliars financers i d’assegurances, activitats immobiliàries
   • 85 Lloguer de béns mobles
   • 86 Lloguer de béns immobles
  • Divisió 9: altres serveis
   • 99 Serveis no classificats en unes altres rúbriques
  • Secció segona: epígraf IAE d’activitats professionals
  • Divisió 5: professionals relacionats amb el comerç i l’hoteleria
   • 51 Agents comercials
  • Divisió 6: professionals relacionats amb el transport i les comunicacions
   • 61 Gestors o intermediaris en les operacions de transport i conductors de vehicles
   • 69 Altres professionals relacionats amb el transport i les comunicacions n.c.o.p.
  • Divisió 7: professionals relacionats amb les activitats financeres, jurídiques, d’assegurances i lloguers
   • 71 Professionals relacionats amb les assegurances
   • 74 Professionals de l’economia i de les finances. Especialistes en inversions i mercats i altres tècnics similars
   • 79 Altres professionals relacionats amb les activitats financeres, jurídiques, d’assegurances i de lloguers
    n.c.o.p.
  • Divisió 8: professionals relacionats amb altres serveis
   • 87 Professionals relacionats amb loteries, apostes i altres jocs de sort, envit i atzar
  • Secció tercera: epígraf IAE d’activitats artístiques
   • 05 Activitats relacionades amb espectacles taurins