Criteris de valoració dels projectes

Màxima puntuació que es pot obtenir, criteri de desempat i priorització de projectes

Document resum dels criteris de puntuació

Document resum dels criteris de puntuació

La valoració dels projectes que participen a les convocatòries dels ajuts Leader promogudes pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, es valoren per part de la comissió tècnica del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp per la seva alineació amb els objectius establerts dins de l’Estratègia de Desenvolupament Local 2023 – 2027.

Consulteu el document resum:

Eix d'Economia i Ocupació (90 punts com a màxim)

Eix d'Economia i Ocupació (90 punts com a màxim)

 • Creació de llocs de treball, 25 punts com a màxim
 • Consolidació de llocs de treball, 15 punts com a màxim
 • Impacte socioeconòmic, 40 punts com a màxim
 • Establiment integrant d’associacions o xarxes de cooperació, 10 punts com a màxim

Eix de Tipus de sol·licitant (20 punts com a màxim)

Eix de Tipus de sol·licitant (20 punts com a màxim)

 • Cooperatives o associacions amb finalitats socials, 20 punts, o
 • Promotor projecte jove o dona, 20 punts, o
 • Promotor ubicat a micropoble, 20 punts

(En el cas de persones jurídiques, igual o més del 50% dels socis han de ser joves i/o dones)

Eix d'Impacte ambiental i Canvi Climàtic (40 punts com a màxim)

Eix d'Impacte ambiental i Canvi Climàtic (40 punts com a màxim)

 • Ús d’energies renovables, 20 punts com a màxim
 • Realització d’actuacions dirigides a la mitigació del Canvi Climàtic, 20 punts

Eix d'Innovació (50 punts com a màxim)

Eix d'Innovació (50 punts com a màxim)

 • Caràcter innovador del projecte, 25 punts
 • Caràcter singular del projecte, 25 punts

Eix de Viabilitat Econòmica (100 punts com a màxim)

Eix de Viabilitat Econòmica (100 punts com a màxim)

 • CV promotor i experiència prèvia, 25 punts
 • Definició del producte/servei i maduresa, 25 punts
 • Pla de màrqueting, 25 punts
 • Pla econòmic financer, 25 punts

Eix d'Adequació amb l'estratègia del GAL (100 punts com a màxim)

Eix d'Adequació amb l'estratègia del GAL (100 punts com a màxim)

 • Aprofitament d’infraestructures i serveis en àrees rurals, 100 punts, o
 • Espais compartits de processos empresarials i serveis, 100 punts, o
 • Suport a activitats econòmiques transformadores, 100 punts, o
 • Creació/Ampliació de microempreses, 40 punts, o
 • Creació/Ampliació de pimes, 20 punts, o
 • Projectes públics supramunicipals, 100 punts, o
 • Projectes públics d’àmbit local, 20 punts, o
 • Iniciatives dirigides a l’arrelament de la població local, en especial dones i joves, 100 punts, o
 • Projectes dirigits a l’economia de la gent gran i envelliment actiu, 100 punts, o
 • Iniciatives dirigides a l’arrelament de nova població, 100 punts.

Criteris de desempat

Criteris de desempat

En cas d’empat, tindran preferència els expedients en ordre de registre d’entrada de la sol·licitud. Si persisteix l’empat, tindran preferència els que hagin obtingut més puntuació en l’eix d’economia i ocupació

Criteris de priorització

Criteris de priorització

Es prioritzaran els sol·licitants que durant les últimes dues convocatòries no hagin renunciat a un ajut Leader aprovat, ni l’hagin certificat a zero ni l’hagin certificat per menys de la meitat del seu import aprovat, ni se’ls hi hagi revocat l’ajut pagat. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria anterior, es considerarà renúncia, a efectes de priorització, les presentades després del 30 de novembre de l’any de la resolució.

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades