Criteris de valoració dels projectes

Màxima puntuació que es pot obtenir, criteri de desempat i priorització de projectes

Document resum dels criteris de puntuació

Document resum dels criteris de puntuació

La valoració dels projectes que participen a les convocatòries dels ajuts Leader promogudes pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, es valoren per part de la comissió tècnica del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp per la seva alineació amb els objectius establerts dins de l’Estratègia de Desenvolupament Local 2023 – 2027.

Consulteu el document resum:

Eix d'Economia i Ocupació (màxim 110 punts)

Eix d'Economia i Ocupació (màxim 110 punts)

 • Creació de llocs de treball, 30 punts com a màxim
 • Consolidació de llocs de treball, 15 punts com a màxim
 • Impacte socioeconòmic, 40 punts com a màxim
 • Ús de recursos locals, 5 com a màxim
 • Establiment integrant d’associacions o xarxes de cooperació, 10 punts com a màxim
 • Ús de noves tecnologies, 10 punts com a màxim

Eix de Tipus de sol·licitant (màxim 20 punts)

Eix de Tipus de sol·licitant (màxim 20 punts)

 • Cooperatives o associacions amb finalitats socials, 20 punts, o
 • Promotor projecte jove o dona, més gran de 40 anys20 punts, o
 • Promotor projecte dona jove,

(En el cas de persones jurídiques, igual o més del 50% dels socis han de ser joves i/o dones)

Eix d'Impacte ambiental i Canvi Climàtic (màxim 20 punts)

Eix d'Impacte ambiental i Canvi Climàtic (màxim 20 punts)

 • Ús d’energies renovables, 10 punts com a màxim
 • Gestió adequada dels residus (reduir, reciclar i reutilitzar), 10 punts

Eix d'Innovació (màxim 50 punts)

Eix d'Innovació (màxim 50 punts)

 • Caràcter innovador del projecte, 25 punts
 • Caràcter singular del projecte, 25 punts

Eix de Viabilitat Econòmica (màxim 100 punts)

Eix de Viabilitat Econòmica (màxim 100 punts)

 • CV promotor i experiència prèvia, 25 punts
 • Definició del producte/servei i maduresa, 25 punts
 • Pla de màrqueting, 25 punts
 • Pla econòmic financer, 25 punts

Eix d'Adequació amb l'estratègia del GAL (100 punts com a màxim)

Eix d'Adequació amb l'estratègia del GAL (100 punts com a màxim)

 • Projectes agroalimentaris que vertebrin amb turisme, 100 punts, o
 • Projectes agroalimentaris que vertebrin amb medi ambient, 100 punts, o
 • Projectes turístics que vertebrin amb medi ambient, 100 punts, o
 • Creació, modernització i ampliació de pimes, 40 punts, o
 • Projectes agroalimentaris, 40 punts, o
 • Projectes turístics, 40 punts, o
 • Projectes públics supramunicipals, 100 punts, o
 • Projectes públics d’àmbit local, 20 punts

Criteris de desempat

Criteris de desempat

En cas d’empat, tindran preferència els expedients en ordre de registre d’entrada de la sol·licitud. Si persisteix l’empat, tindran preferència els que hagin obtingut més puntuació en l’eix d’economia i ocupació

Criteris de priorització

Criteris de priorització

Es prioritzaran els sol·licitants que durant les últimes tres convocatòries no hagin renunciat a un ajut Leader aprovat, ni l’hagin certificat a zero ni l’hagin certificat per menys de la meitat del seu import aprovat, ni se’ls hi hagi revocat l’ajut pagat. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/204/2019, es considerarà renúncia, a efectes de priorització, les presentades després del 30 de novembre de 2020

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades