Despeses no subvencionables

Els projectes d'inversió que optin als ajuts Leader han de tenir en compte les limitacions que marca la normativa europea pel fa a la subvenció de determinades activitats o la imputació d'algunes despeses, així com a les limitacions existents pel que fa a la subvencionalitat de la despesa. Concretament, cal tenir en compte que les despeses no subvencionables són:

 • Les despeses referents a l’adquisició d’animals o plantes
 • Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent
 • Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global
 • L’IVA, i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.
 • La compra de terrenys i d’immobles
 • Els equips i béns mobles de segona mà
 • Despeses de simple reposició
 • Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses (notaria, registre, etc.)
 • El manteniment o reparació de béns mobles i immobles. Tampoc la restauració de béns mobles
 • La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats. Es considera mà d’obra pròpia aquella despesa realitzada per les empreses participades per ens locals en més d’un 50 per cent
 • Les despeses de llicències, patents i permisos
 • Estudis, memòries o projectes per la legalització de l’activitat, i de seguretat i salut
 • L’organització i/o assistència a fires, congressos, la promoció de productes i la publicitat de marques i empreses concretes
 • Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca
 • L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els materials fungibles i el parament de la llar. En els casos de projectes relacionats amb activitats esportives o d’oci, el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat
 • Qualsevol inversió relacionada amb l’activitat financera, el lísing i el rènting com a formes de finançament
 • Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars
 • L’adquisició o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en què l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a màxim un 30 per cent de la inversió total a realitzar). A afectes d’aquests ajuts, s’entén com a vehicle aquells que siguin motoritzats
 • Les despeses corrents de les empreses, així com dietes, quilometratges o despeses referents al transport del material
 • Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials, empreses col·laboradores de concessions oficials
 • Les farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria
 • Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que suposin l’autoconsum
 • Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats quan estigui motivat per l’aplicació d’una normativa de compliment obligatori
 • Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol·licitant. Les inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent d’altres dependències, amb caràcter permanent no itinerant i amb un horari comercial definit i suficient
 • Les inversions relacionades amb la producció de productes agraris
 • Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola
 • Projectes iniciats, despeses realitzades o factures amb data anterior a la data de l'Acta de no-inici de les inversions del projecte subvencionat

Limitacions en la subvencionalitat de la despesa

 • Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per la redacció de projectes d’execució d’obra, seran elegibles amb un màxim del 8 per cent de la inversió aprovada d’obra civil
 • Com a excepció, els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’Acta de no-inici de les inversions del projecte subvencionat
 • Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, seran subvencionables si són complementaris d’una altra inversió, i amb una quantia màxima del 30 per cent de la inversió aprovada i executada
 • Els programes informàtics (programari) seran subvencionables si són complementaris d’una altra inversió, i amb una quantia màxima del 30 per cent de la inversió aprovada i executada
 • El disseny i la programació de webs seran subvencionables amb un màxim de 15.000,00 euros d’inversió per projecte. Aquestes webs han de ser adequades per a la venda en línia. Només és subvencionable una pàgina web per beneficiari i durant les 5 darreres convocatòries, i en queden exclosos els beneficiaris que hagin rebut un ajut per aquest concepte en convocatòries anteriors