banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

Quantia dels ajuts

Els Leader són ajuts a la inversió amb les quanties màximes següents:

Subvenció per a projectes de caràcter privat (persones físiques o jurídiques sense participació pública o amb participació pública amb menys del 50 per cent): que poden anar d’un 20 per cent fins a un màxim del 40 per cent de la inversió elegible, i un màxim de 100.000 euros d’ajut total per persona beneficiària, per projecte i per anualitat

Subvenció per a projectes de caràcter públic (ens locals i associacions o empreses participades per ens locals en més d'un 50 per cent): que poden anar d’un 60 per cent fins a un màxim del 80 per cent de la inversió elegible i un màxim de 100.000 euros d’ajut total per ens beneficiari, per projecte i per anualitat.

Norma de minimis eu: l’import de l’ajut no pot superar els 200.000 euros per persona beneficiària en un període de 3 anys (el vigent i els dos anteriors).

L'import dels ajuts no podrà superar en cap cas el cost de la inversió subvencionable, ja sigui aïlladament o en concurrència amb altres ajuts, destinats a la mateixa finalitat, d’altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals. En tot cas, la quantia total dels ajuts pel projecte no podrà superar el 40% del cost de la inversió subvencionada, a excepció dels beneficiaris públics, en què la quantia total dels ajuts no podrà superar el 100% de la inversió subvencionada.