banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

Qui pot accedir als ajuts

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

1. Persones físiques o jurídiques (microempreses, Pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50 per cent) que realitzin inversions en:

  • Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de Funcionament de la UE eu) hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000,00 euros
  • Empreses no agroalimentàries

2. Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en un percentetge igual o superior al 50 per cent), que realitzin inversions en:

  • Recuperació del patrimoni cultural i natural
  • Infraestructures públiques per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic
  • Infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació