Protecció de dades

Mitjançant aquest apartat, el CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP vol facilitar un accés àgil i ràpid a la política de privacitat relativa als tractaments de dades que duu a terme, així com informar dels drets que assisteixen a les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

NORMATIVA

  • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) – RGPD
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals – LOPDGDD

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DEL CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP

CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un/a Delegat/da de Protecció de Dades (DPD).

El/La delegat/a de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè el CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP compleixi correctament la normativa de protecció de dades.

Si té dubtes sobre com s’aplica la normativa de protecció de dades al CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP pot contactar amb el/la Delegat/a de Protecció de Dades al correu electrònic dpd@leaderdelcamp.cat.

S’exclouen consultes que no tinguin relació amb Protecció de Dades. Consultes procediments i obligacions de caràcter administratiu, així com qualsevol altra queixa o suggeriment de tipus general, han de realitzar-se a través d’aquest correu info@leaderdelcamp.cat.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i disposa del Registre d’Activitats de Tractament (RAT).

Els tractaments que s’hi detallen tenen una estructura d’informació que respon als requeriments de l’article 30 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

ACCESSOS DIRECTES A INFORMACIÓ RELATIVA A LES DADES PERSONALS

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades