banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

Criteris de valoració dels projectes

Els criteris de valoració i de priorització dels projectes públics i privats que sol·licitin ajuts Leader al Consorci de Desenvolupament Rural del Camp són els següents:

A) Eix d’Economia i Ocupació (màxim 100 punts)
 1. Creació de llocs de treball, 20 punts com a màxim
 2. Consolidació de llocs de treball, 15 punts com a màxim
 3. Impacte socioeconòmic, 40 punts com a màxim
 4. Ús de recursos locals, 5 punts com a màxim
 5. Establiment integrant d’associacions, 10 punts com a màxim
 6. Ús de noves tecnologies, 10 punts com a màxim
B) Eix del Tipus de persona sol·licitant (màxim 20 punts)
 1. Cooperatives o associacions amb finalitats socials, 10 punts
 2. Promotor home jove o dona major de 40 anys, 15 punts
 3. Promotora dona jove, 20 punts

En el cas de persones jurídiques, el 50 per cent o més dels socis han de ser joves i/o dones.

C) Eix d'Impacte ambiental i lluita contra el canvi climàtic (màxim 30 punts)
 1. Ús d’energies renovables, 25 punts com a màxim
 2. Gestió adequada dels residus (reduir, reciclar i reutilitzar), 5 punts com a màxim
D) Eix d’Innovació (màxim 50 punts):
 1. Caràcter innovador del projecte, 50 punts a màxim
E) Eix de Viabilitat Econòmica (màxim 100 punts):
 1. CV de la persona promotora del projecte i experiència prèvia, 25 punts a màxim
 2. Definició del producte/servei i maduresa, 25 punts a màxim
 3. Pla de màrqueting, 25 punts a màxim
 4. Pla econòmic financer, 25 punts a màxim
F) Eix d’Adequació amb l’Estratègia del grup d'acció local Leader del Camp (100 punts com a màxim):
 1. Projectes agroalimentaris que vertebrin amb turisme, 100 punts
 2. Projectes agroalimentaris que vertebrin amb medi ambient, 100 punts
 3. Projectes turístics que vertebrin amb medi ambient, 100 punts
 4. Creació/ampliació de PIMES, 40 punts
 5. Projectes agroalimentaris, 40 punts
 6. Projectes turístics, 40 punts
 7. Projectes públics supramunicipals, 100 punts
 8. Projectes públics d’àmbit local, 20 punts