Odisseu

La finalitat del projecte Odisseu és fomentar el retorn i la inserció laboral de persones joves al medi rural. Mitjançant el programa que vol facilitar aquest retorn i promoure el seu compromís social dels joves amb el territori. 

El programa està impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural i per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, a partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). Hi col·laboren tots els grups d’acció local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut, per tal de donar resposta al fenomen de la migració juvenil rural cap a l’àmbit urbà i aportar possibles solucions.

Un aspecte clau per tal d'afavorir el retorn de les persones joves és la implicació de tots els agents del territori.

Com a objectius més específics del projecte Odisseu hi ha:

  • Prevenir i frenar l’èxode de persones joves de municipis rurals cap al medi urbà o periurbà i fomentar el retorn als territoris rurals del capital humà format.
  • Afavorir i promoure el compromís social de la joventut amb el seu entorn rural i promoure la seva integració professional al territori.
  • Fomentar i acompanyar la inserció laboral
  • Impulsar la creació d’empreses per part dels propis joves per contribuir així al desenvolupament de les zones rurals.
  • Sensibilitzar al teixit empresarial sobre el valor afegit que suposa “el coneixement” i “el talent” de la joventut per a les seves empreses.
  • Sensibilitzar a la joventut, a la població en general, i als agents locals, sobre els efectes i els impactes de la migració juvenil en el desenvolupament de les zones rurals.
  • Generar espais de debat i anàlisi entre agents i institucions que intervenen en polítiques i programes d’ocupació i joventut.

Als territoris Leader s’han treballat actuacions orientades a afavorir el contacte entre joves i empreses; a realitzar jornades de foment a l’emprenedoria, l’ocupació  i a l’arrelament al medi rural; així com la difusió del projecte Odisseu amb la participació en diferents actes i jornades.