Les sol·licituds es presentaran dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat, d’acord amb

 • el procediment establert en l’annex 5
 • els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.

Aquelles sol·licituds presentades de manera diferent a l’establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

La documentació, a fi de justificar el compliment dels requisits exigits, és:

 • Pla d’empresa segons el model de Catalunya Emprèn, o segons el model de l’Ateneu Cooperatiu de referència.
 • Informe de l’assessor de Catalunya Emprèn per acreditar la seva viabilitat empresarial.
 • Per a sol·licituds d’ajut superior als 30.000 euros, en el cas d’empreses que poden presentar el compte de pèrdues i guanys abreujat, certificació subscrita, d’acord amb el model normalitzat, de complir els terminis de pagament previstos per la Llei 3/2004 i les condicions per poder presentar el compte de pèrdues i guanys abreujat, d’acord amb la normativa comptable. En el cas d’empreses que no poden presentar el compte de pèrdues i guanys abreujat, certificat d’auditor inscrit en el Registre Oficial d’Auditores de Comptes (ROAC), que
  atendrà el termini efectiu dels pagaments de l’empresa client amb independència de qualsevol finançament per al cobrament anticipat de l’empresa proveïdora, i, en el cas que no sigui possible emetre aquest certificat, es podrà presentar com a mostra d’acompliment l’informe de procediment acordat també elaborat per un auditor ROAC.

En el cas que la comarca no disposi del servei de la Xarxa de Catalunya Emprèn, aquest pla d’empresa pot estar elaborat per l’entitat de promoció econòmica del territori, i, en el cas de les                  cooperatives, per l’Ateneu Cooperatiu de referència en el territori. En aquest pla, s’haurà de justificar la idoneïtat per desenvolupar l’activitat subvencionada.

 • Les persones sol·licitants d’aquests ajuts s’han d’adherir al codi ètic que figura com a annex 6.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

La sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ha de complir en el moment de sol·licitar l’ajut i ratificar mitjançant la seva signatura:

 • El compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en la sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut.
 • No estar sotmesa a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 • No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit que preveu l’apartat 10 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts. En el cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar-ne la quantia, la data de concessió i l’ens concedent i adjuntar la resolució d’ajut en el cas que estigui aprovat o el document de sol·licitud d’ajut.
 • Als estatuts de l’empresa, hi ha de figurar l’activitat per a la qual sol·licita l’ajut.
 • L’empresa és una microempresa d’acord amb la definició establerta en la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses i petites i mitjanes empreses.
 • L’empresa duu la comptabilitat del negoci.
 • La persona titular no té deutes tributaris, ni amb la Seguretat Social, ni amb la Generalitat de Catalunya.
 • En el cas d’establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.
 • En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitades abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o l’activitat subvencionats, hi ha el compromís de fer-ne la comprovació oportuna.
 • En el cas de persones jurídiques, disposar de l’acord de l’òrgan competent en el qual s’accepta sol·licitar aquest ajut.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada comportarà l’autorització al DACC per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant la sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.